Spolek Létejme z Ostravy, z. s.    /   www.letejmezostravy.cz   /   17.11.2016

Nové řízení na linky do Amsterdamu a Helsinek

Na svém 21. zasedání, konaném 22.9. 2016 přijal Moravskoslezský kraj upravené výběrové řízení na linky Ostrava-Amsterdam a Ostrava-Helsinky. Dokument prošel značnou úpravou a již není tak omezující, jako řízení předchozí. Předkladatelem byl Miroslav Novák.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo svým usnesením ze dne 17. 12. 2015 o uložení závazku veřejné služby v letecké dopravě, a to na linkách do Amsterdamu a Helsinek, jehož specifikace byla spolkem Létejme z Ostravy analyzována v samostatném článku. O zahájení zadávacího řízení rozhodla rada kraje dne 5. 4. 2016.

V průběhu zadávacího řízení došlo dvakrát k prodloužení lhůty pro podání nabídek, konec podání nabídek byl po všech prodlouženích stanoven do 15. 8. 2016, avšak ani v tento den nebyla podána žádná nabídka. Dle sdělených informací nebyly ze strany potenciálních uchazečů podány nabídky zejména z těchto důvodů:

Vzhledem k výše uvedeným důvodům, pro které nebyla s velkou pravděpodobnosti podána žádná nabídka v rámci veřejné zakázky upravil Moravskoslezský kraj parametry tohoto řízení, konkrétně by se tedy stále jednalo o závazek veřejné služby na leteckých linkách do Amsterdamu a Helsinek, kdy do Amsterdamu se nově navrhují 4 rotace týdně, bez toho aniž by kraj stanovil, ve kterých dnech či hodinách má být služba zajišťována. U Helsinek by byly požadavky totožné, s tím že by postačovaly 2 rotace týdně. Rovněž se navrhuje, aby kraj nadále netrval na požadavku maximální doby letu a minimálního počtu návazných spojů z destinace Amsterdam. Kraj požaduje letoun s přetlakovou kabinou s kapacitou alespoň 40 míst.

I nadále se předpokládá, že jediným hodnotícím kritériem bude nabídková cena. Předpokládá se, že by poskytování služeb leteckého dopravce mohlo být zahájeno v dubnu nebo květnu 2017. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky s ohledem na celkovou dobu trvání závazku (4 roky) činí 600 mil. Kč (z toho linka Ostrava – Helsinky 244 mil. Kč a linka Ostrava – Amsterdam 356 mil. Kč). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky tedy zůstává zachována s tím rozdílem, že dojde ke snížení počtu rotací u jednotlivých linek.

Specifikace závazku veřejné služby